گاو صندوق دیجیتال مجهز به نوعی قفل الکترونیکی میباشد که در دو نوع عرضه میگردد: یکی دارای صفحه نمایش می باشد و کاربر در زمان درج رمز امکان مشاهده آن را دارد و دیگری بدون صفحه نمایش است و کاربر هنگام درج رمز فقط صدای بیپ را میشنود البته از نظر عملکرد هیچ تفاوتی با هم ندارند

کلیدهای این نوع قفلها نیز در دو نوع میباشد: یکی لمسی و دیگری دارای کلید میباشد