گاوصندوق ارزان به معنی بی کیفیت نیست بلکه در تولید این نوع از گاوصندوق ارزان نیز از مواد اولیه مرغوب استفاده شده ولی از نظر وزن و ضریب ایمنی از گاوصندوقهای ضدسرقت کمی پایین تر میباشد و استفاده آنها در محیط های است که فقط نیاز به جلوگیری از دسترسی افراد دیگر آن مکان بوده ولی جلوگیری از دسترسی سارق جزو درجه اول اول ایمنی نمیباشد